FİRMALARIN INOVASYON SÜRECİ
FİRMALARIN INOVASYON SÜRECİ

Firmalar yalnızca bulundukları sektör açısından değil aynı zamanda inovasyon süreçleri ve yeni teknolojilere bakış açısından da farklılık gösterir. Amerikada yapılan bir araştırma kapsamında 77 firmanın 2008 ile 2015 yılları arasındaki tutumu incelenmiştir. Yapılan bu araştırmaya göre firmaların karar verme sürecinde teknolojiyle ilgili faktörlerin, organizasyon kültürünün ve çevresel etkenlerin güçlü bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Elbette kâr amacı güden kuruluşlar için karar verme süreci hiç de kolay değildir çünkü hesaba katılması gereken bir çok etken ve bu seçimlerden doğacak bir çok sonuç vardır. Buna rağmen firmalar sürekli bir değişim içinde olmalı ve yalnızca teknolojik gelişmeleri değil aynı zamanda çevresel ve organizasyonel değişkenleri de iyi yönetebilmelidir. Deneysel gözlemler gösteriyor ki IT tabanı güçlü olan ve ortaklık açısından az çeşitli firmalar inovasyon sürecine daha kolay adapte olabiliyorlar. Öte yandan finansal kaynaklar ise inovasyon sürecini etkileyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Büyük çaplı firmalar finansal açıdan daha güçlü olurken, firma içerisindeki fikir ayrılıkları inovasyon sürecini negatif etkiliyor. Bununla birlikte küçük işletmeler finansal desteği bulabildiklerinde hızlı karar alma mekanizmaları ile süreci çok daha iyi yönetebiliyor. 

Teknolojideki hızlı gelişmeler bir çok değişikliği de beraberinde getirdi. Bu yüzden firmalar gelişen teknolojiler ile birlikte yeni kanal arayışları içerisine girdi. Bugünün müşterileri daha önce hiç sahip olmadığı kadar seçeneğe sahip bu da firmalar arasında bir rekabet ortamı yaratıyor. Bu yüzden firmalar entegrasyon süreçlerini bir an önce tamamlamalı ve müşteriler açısından ulaşılabilir olmalıdır. Bu duruma market işleten bir girişimcinin web sitesi açarak evlere servis yapmaya başlamasını örnek verilebilir. Bu açıdan günümüzdeki firmalar amaç, tasarım ve mevzilerine önem göstermek zorundadır. İyi bir amacımız ve ürünümüz için harika bir tasarımımız olabilir fakat doğru anda doğru yerde değilsek verimsiz bir işletme sahibi olabiliriz.

Elbetteki ki  inovasyon süreci tüm sektörler ve tüm işletmeler için benzer yapıda sürdürülemiyor çünkü firma öz kaynakları, rekabet oranı, altyapı uyumu vb. birçok faktör bu süreci olumsuz etkiliyor. Üstelik işletmelerin yalnızca 1/10'u kendilerini bu sürece ait hissediyor ya da süreci yönetebileceklerini düşünüyor. Bununla birlikte araştırmalar açıkça ortaya koymuştur ki, inovasyon süreçlerini tüm kanallarda gerçekleştiren firmaların müşteri tutma oranları, müşteri memnuniyetleri ve firma kârlılık performansı dikkat çekici bir oranda artış göstermiştir. Öte yandan yalnızca var olan sistemlere uyum sağlamak giderek önemini kaybediyor ve firmaları yenilik üretmeye ve tasarlamaya zorluyor. Değişen bu piyasa şartlarında inovasyon yeni bir boyut kazanarak sektörlerin sürdürülebilirliğinin garantörü haline geliyor.

Teknolojik Gelişmişlik Düzeyi

Firmaların hali hazırda var olan ekipmanlarını ve yazılımlarını tanımlayan etken inovasyon süreci için bir zemin hazırlıyor. Zaten var olan bir sistem üzerinde değişikliğe gidilmek hem maliyet açısından fayda sağlarken hemde projelerin bir an evvel hayata geçirilmesinde hayati önem arz ediyor. Elbette teknolojik gelişmişlik düzeyi tek etken değil fakat doğrudan IT alt yapısını, Finansal kaynakları ve İlişkisel kaynakları etkiliyor. Bu durumda teknolojik gelişmişlik düzeyinin inovasyon sürecindeki etkisini artırıyor. 

IT Kapasitesi

Firmaların sahip oldukları yazılım ve donanımları ifade ederken inovasyon sürecinin iyi geçeceği konusunda yöneticiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte büyüme ve gelişim konusunda firmayı cesaretlen IT departmanı bütünsel bir süreç tasarlamaya ve sonuçları önceden tahmin etmeye yardımcı olur. Bu yüzden IT kapasitesinin firmaların yeniliklere adaptasyon sürecine ivme kazandırdığı savunulabilir. 

Finansal Kaynaklar

Bir toptancı için depo değiştirmek oldukça zor ve maliyetli bir süreçtir. Üstelik bu süreç yalnızca depodaki ürünleri bir diğer depoya aktarmaktan ibaret değildir. Yeni mekan tasarım açısından gözden geçirilmeli, raf düzenleri planlanmalı ve sistemi yeniden organize edilmelidir. Finansal açıdan düşünüldüğünde inovasyon süreci yeni bir depoya taşınmaya benzetilebilir bu yüzden analiz çalışmaları dikkatle yapılmalı ve kâr odaklı projeler yürütülmelidir. İyi başlayan bir süreç maddi zorluklar sebebiyle boşa gidebileceğinden firmaların öz kaynakları bu süreci doğrudan etkilemektedir. 

İlişkisel Kaynaklar 

Bu süreç firmaların yeniliğe bakış açıları ile ilgilidir. Eğer çevrenizde inovasyon sürecine ilgi duyan müşterileriniz ve tedarikcileriniz varsa bu süreci yönetmek sizin açınızdan daha kolay olacaktır. Bunun nedeni riskli ve maliyeti yüksek bir proje yürüten firmaların eşlik edilme ihtiyacı duymasıdır. Bu yüzden yeniliklerimizden etkilenen segment iyi analiz edilmeli ve değişikliğe onlarında adapte olabileceği bir şekilde gidilmelidir. 

Organizasyon Kültürü

Organizasyon kültürü işletmelerin faaliyet alanlarını ve yönetim şekillerini ifade etmektedir. İşletmelerde oluşan bu kültür bir çok açıdan inovasyon sürecine girişi cezbederken bazı işletmeler bu konuda daha emin adımlar atmayı tercih eder. Bu işletmelerin bir çoğu halen geleneksel bir anlayış ile yürütülmektedir. Bunun yanında  daha önce online iş yapmış firmalar ise geleneksel tarzdan gelseler bile bu inovasyon sürecine daha yatkın olmaktadırlar. Bu açıdan bütünsel entegrasyon sürecinde organizasyon kültürü önemli bir yer tutmaktadır. 

Firmanın Kapsam Alanı

Firmaların işlem hacmi ve kapsam alanı inovasyonun yayılımı açısından önemli olan bir diğer faktördür fakat kapsam alanı çoğu araştırmacıyı çelişkiye düşürmektedir. Şöyle ki, kapsam alanı genişledikçe karar verme sürecindeki katman ve çeşitlilikte artacağından inovasyon sürecini negatif etkileyebilmektedir. Öte yandan bir çok alanda faaliyet gösteren bir firmanın riski finanse edebilecek bir çok kanalı bulunur. Bu durum ise bu sürecin finansal olarak şirketi zor duruma düşürmeyeceğini bu yüzden de sürecin yönetilebileceğini ifade eder.  Öte yandan ise bir çok araştırmacı küçük işletmelerin bu süreci daha iyi yönettiğini ortaya koymuştur. 

Firmaların Çeşitlilik Düzeyi

Bu durum ise  süreci 2 yönden pozitif etkilemektedir. Bunlardan bir tanesi farklı grupların bir arada bulunduğu şirketlere farklı kanallardan finansal ve yetişmiş insan gücü kaynakları gelebilmektedir. Diğeri ise süreç başarısız olsa bile firma negatif nakit akışını yani zararını diğer kaynaklarından telafi edebilmektedir. Öte yandan ise firma çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirken bir inovasyon süreci yürütmek çalışanlar üzerindeki baskıyı artıracaktır. Bununla birlikte bu süreçte kazanılmış deneyimler çok yönlü firmaların diğer alanlarında da kullanılabilmektedir. Bunun en önemli sebebi ise inovasyon süreçlerinin teknoloji odaklı ve ikili etkileşim halinde gerçekleştirilmesidir. Bu açıdan firma kapsam alanının çeşitliliği bakış açısına göre inovasyon sürecine  negatif veya pozitif etki yapabilmektedir. 

Çevresel Etkenler

Çevresel etkenler ise firmaları doğrudan etkileyen müşteriler, ortaklar, tedarikçiler, ve hükümetle olan ilişkileri ifade eder. Sürece başlanmadan önce bu etkenlerin analizinin yapılması oldukça önemlidir çünkü online alışveriş alışkanlıkları, teknolojileri anlama kapasiteleri, internete bakış açıları ve sektörün buna uygunluğu süreci doğrudan etkileyen faktörlerdir.